STYPENDIUM

STYPENDIUM SZKOLNE

O stypendium Dyrektora może się ubiegać uczeń, który za dany rok
szkolny uzyskał średnią ocen wynoszącą:
 

w szkole podstawowej :
– klasa IV co najmniej 5,50
– klasy V-VI co najmniej 5,20
– klasy VII-VIII co najmniej 5,10
 
i uzyskał ocenę ze sprawowania co najmniej bardzo dobrą lub wzorową.

 

STYPENDIUM GMINNE