Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół w Strażowieobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://strazow.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

  • podświetlenie tła
  • zmianę koloru na odcienie szarości
  • zmiana na negatyw
  • podkreślenie hiperłączy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof_Bysiewicz, administrator@strazow.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Strażowie, 36-073 Strażów 270A

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Od strony wschodniej istnieje trzecie wejście dla pracowników kuchni, do którego prowadzą schody.  Do budynku sali gimnastycznej zaprojektowano dwa wejścia: od strony południowej, prowadzące wprost z parkingu na salę gimnastyczną. Wejście to jest na tym samym poziomie co poziom parkingu. Nie ma zatem schodów ani podjazdów. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. Drugim wejściem na salę gimnastyczną są schody znajdujące się na stronie zachodniej budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W starej części szkoły istnieją 4 kondygnacje: piwnica z szatnią uczniów klas 5-8, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, półparter, gdzie mieści się szatnia klas 1-4 bez dostępu dla osób niepełnosprawnych, parter  z korytarzem prowadzącym do sali gimnastycznej, oraz piętro na które prowadzą schody. Aby z parteru dostać się na dane poziomy trzeba pokonać schody. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła posiada pochylnie pomiędzy parterem a  budynkiem sali gimnastycznej. Szkoła nie dysponuje platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content